Meer inzicht in data over waterrisico’s noodzakelijk voor duurzame beleggers

Juan Pratginestos / WWF

Het in kaart brengen van watergerelateerde financiële risico’s is urgenter dan ooit. Niet voor niets staan in de afgelopen tien jaar watergerelateerde risico's bovenaan de lijst van wereldwijd voorkomende risico's in het Global Risk Report van het World Economic Forum. Het recente IPCC-rapport benadrukte ook de centrale rol van water bij het tegengaan van klimaatverandering. In een nieuwe discussienota geven experts van WWF, Deltares en Achmea Investment Management een aanzet tot wat er moet veranderen.

Waterrisico’s gaan verder dan droogte of overstroming. Ook hittestress, waterkwaliteit, bodemdaling en bosbranden zijn risico’s die direct samenhangen met beschikbaarheid en het beheer van water. Meer inzicht in die data geeft ook inzicht in investeringskansen.

Toch staat ESG-data over waterrisico’s nog in de kinderschoenen. ESG staat voor: Environmental, Social en Governance (Milieu, Maatschappij en Beheer). Zo wordt er in bestaande ESG-data vaak alleen gekeken naar data zoals de totale wateronttrekking en het beschikbare hernieuwbare oppervlaktewater. Hierbij blijven veel waterrisico’s en kansen onbeschreven. 

Rivier, Mekong WW1115090

Watergegevens moeten volgens de auteurs van de nieuwe discussienota om verschillende redenen verbeterd worden.

  1. Waterrisico’s bestaan uit veel componenten: zoals waterschaarste, kwaliteit, toegang tot water, beheer. Het vereist daarom ook veel reactie op deze risico's, zoals het beheer van overstromingsrisico’s.
  2. Waterrisico’s zijn niet lineair: Te veel nutriënten is risicovol vanuit het oogpunt van waterkwaliteit, maar te weinig nutriënten ook. Er is vaak een 'sweet-spot' voor een geschikte waterkwaliteit en waterkwantiteit.
  3. Waterrisico’s zijn gebieds- en seizoensspecifiek: traditionele statistieken die worden gebruikt bij ESG-integratie houden geen rekening met de context. Nationale waterschaarste kan bijvoorbeeld leiden tot gemiddelden van zeer natte (bijvoorbeeld Patagonië in Chili) en zeer droge gebieden (bijvoorbeeld de Atacama-woestijn in Chili), evenals natte en droge seizoenen. Daarom is het van cruciaal belang om de lokale context te begrijpen als het om het natuurlijk watersysteem gaat.
  4. Watergebruikers beinvloeden elkaar: de experts wijzen op cascaderisico’s. Zo kan bovenstrooms van een rivier iets gebeuren wat benedenstrooms enorme effecten heeft. Ook kunnen risico’s cascaderen door de 'supply chain' van de ene plek op de wereld naar de andere.

De auteurs van de discussienota roepen dan ook institutionele beleggers, ESG-data providers en de watersector op om meer samen te werken op dit thema en zo gezamenlijk waterrisico’s beter in beeld te krijgen, aan te pakken en te integreren in active ownership, ESG-integratie en projectfinanciering.

'Bridging The Gaps In ESG Water Data To Create Opportunities'

Een discussienota over waterrisico's voor beleggers

Gerelateerde artikelen

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Meld je aan voor onze tweemaandelijkse nieuwsbrief. Dan houden we je op de hoogte van nieuwe inzichten en tools voor de zakelijke markt en krijg je updates over grote WWF-projecten en tips voor duurzaam ondernemen.